CON NGƯỜI

CON NGƯỜI

Tổ chức và lãnh đạo của Vitto.

Con người là nguồn lực đặc biệt quan trọng của Vitto. Con người vừa là mục tiêu vừa là phương tiện trong quản trị, phát triển Vitto.

Chúng tôi nỗ lực chăm sóc tốt nhất từng người lao động để lấy đó làm tư tưởng hành động đột phá trong phát triển sản phẩm, phát triển công ty và cống hiến nhân loại.

Mỗi cá nhân đều được giáo dục về phẩm chất, đào tạo về kĩ năng, tư duy để có hành động khoa học, thiết thực và nhân văn.

Vitto luôn chào đón những nhân sự có năng lực xuất sắc gia nhập Cộng đồng Vitto.


BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

 


EN